Kredyt kart kredytowych

1Posiadanie karty kredytowej jest formą zaciągnięcia kredytu i sam fakt dysponowania nią może wpłynąć na zmniejszenie zdolności kredytowej. Posługiwanie się kartą płatniczą, o której mowa, wiąże się z przyznaniem przez bank lub innego wydawcę karty limitu kredytowego.

Karta kredytowa nie jest powiązania z kontem osobistym – używamy jej całkowicie niezależnie od stanu konta i posługując się nią, korzystamy z pieniędzy banku, nie z własnych. Możliwość dysponowania pieniędzmi z kredytu na karcie tracimy wówczas, gdy przekraczamy limit. Posiadaczowi karty kredytowej przysługuje okres bezodsetkowy, kiedy to korzystanie z pożyczonych od banku pieniędzy nic nie kosztuje. Odsetki naliczane są wówczas, gdy nie zdołamy spłacić całego zadłużenia w terminie.

Aktualnie okres bezodsetkowy wynosi (w zależności od banku) od 51 do nawet 61 dni. Jeśli w tym czasie spłacimy zadłużenie, uiszczanie odsetek nie będzie konieczne. Karta kredytowa nie jest jednak darmowa – jej posiadacz regularnie ponosi koszty.

 

Kredyt lombardowy

2O kredyt lombardowy mogą ubiegać się jednostki gospodarcze. Zobowiązanie to udzielane jest pod zastaw ruchomości – przede wszystkim papierów wartościowych, metali szlachetnych lub towarów.

Bank, udzielając kredytu, o którym mowa, faktycznie posiada przedmiot zastawu, dopóki zobowiązanie nie zostanie spłacone. Z tej przyczyny kredytu lombardowego udziela się najczęściej pod zastaw papierów wartościowych, których przechowywanie nie nastręcza problemów. Wartość zastawu może zmieniać się, tak samo, jak sytuacja na rynku, stąd też wysokość kredytu jest niższa niż aktualna wartość zastawionych dóbr – a to na wypadek ewentualnego spadku ich wartości. Warto wiedzieć, że oprocentowanie kredytu lombardowego jest wysokie, a okres spłaty – krótki (najczęściej wynosi on od tygodnia do trzech miesięcy).

Odsetki pobierane są z góry – odejmuje się je od kwoty wypłacanego kredytu. Konieczne jest również przedstawienie płynnego zabezpieczenia, przy czym jego wartość musi znacznie przewyższać kwotę, na jaką opiewa kredyt.

 

Kredyt dyskontowy

3Udzielenie kredytu dyskontowego wiąże się z obrotem wekslowym, tzn. posiadacz weksla i jednocześnie odbiorca kredytu otrzymuje kredyt w zamian za sprzedaż weksla bankowi.

Wysokość opisywanego tutaj kredytu jest niższa od sumy zapisanej na wekslu, ponieważ odlicza się od tej drugiej wartości odsetki, prowizje oraz inne koszty, które wiążą się z zaciągnięciem zobowiązania finansowego. Kredyt wekslowy musi spłacać główny dłużnik wekslowy, nie zaś posiadacz weksla, tzn. w tym przypadku kredytobiorca. Jeśli jednak główny dłużnik nie wykupi weksla, dług wobec banku zmuszona jest spłacać osoba, która sprzedała weksel bankowi. Kredyt dyskontowy to zobowiązanie krótkoterminowe. Stopa dyskontowa zazwyczaj jest niższa niż oprocentowanie w przypadku kredytu komercyjnego.

W ramach kredytu dyskontowego weksel musi zostać złożony przez przedsiębiorstwo będące jego posiadaczem, przy czym musi on również odpowiadać wymaganiom określonym w zapisach ustawy Prawo wekslowe. Na przyznanie tego kredytu mogą liczyć firmy w dobrej sytuacji finansowej.

 

Kredyt inwestycyjny

4Kredyt inwestycyjny przyznawany jest wyłącznie przedsiębiorcom. W przypadku tego zobowiązania ogromne znaczenie ma określenie celu, na jaki przeznaczone zostaną pieniądze.

Środki z kredytu inwestycyjnego muszą bowiem zostać spożytkowane na realizowanie przez firmę przedsięwzięć, mających za cel odtworzenie, unowocześnienie lub powiększenie wartości majątku trwałego, bądź też zakup wartości niematerialnych i prawnych czy udziałów lub długoterminowych papierów wartościowych. Zanim jednak przedsiębiorca otrzyma kredyt inwestycyjny, planowana inwestycja musi zostać poddana analizie ekonomiczno-finansowej, przeprowadzanej przez bank. W wielu przypadkach kredytodawca wymaga od właściciela firmy wkładu własnego, redukującego ryzyko kredytowe.

Kwotę kredytu instytucja finansowa może przekazać jednorazowo – w całości lub w transzach. Kredyt inwestycyjny, w zależności od zapisów umowy, przedsiębiorstwo spłaca jednorazowo lub według nieregularnego schematu spłat, ustalonego z bankiem indywidualne.

 

Kredyt obrotowy

5Kredytów obrotowych udziela się firmom, które pieniądze z tego źródła przeznaczają na bieżącą działalność, czyli na przykład na pokrycie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników, zakupem drobnego wyposażenia itd.

Środki z kredytu mają zapewnić przedsiębiorstwu płynność finansową, czyli stan, w którym jest ono zdolne do regulowania bieżących zobowiązań – nawet w przypadku braku gotówki, zamrożonej u dłużników. Kredyt obrotowy jest kredytem krótkoterminowym, udzielanym na okres krótszy niż rok, jednak w niektórych przypadkach czas kredytowania może być dłuższy – chodzi na przykład o kredyty na działalność sezonową. W przypadku kredytów obrotowych raczej nie mamy do czynienia z harmonogramami (ani wypłat, ani spłat), ponieważ pieniądze wypłacane są w ramach ustalonego limitu na życzenie klienta, który zobowiązuje się oddać całą sumę w uzgodnionym wcześniej terminie.

Warto wiedzieć, że w niektórych umowach pojawia się jednak zapis o konieczności regularnego, np. comiesięcznego spłacania zadłużenia.

 

Długość okresu kredytowania

Okres kredytowania to jedna z najważniejszych kwestii, jaką omawiamy i ustalamy z bankiem przed podpisaniem umowy kredytowej. Warto mieć na uwadze, że na wysokość sumy, jaką zwracamy kredytodawcy każdego miesiąca, wpływ ma nie tylko wysokość oprocentowania, ale również długość okresu kredytowania.

Zależność w tym przypadku jest prosta: im krótszy okres kredytowania, tym wyższa rata. Zarobkiem banku, który udziela klientowi kredytu, są odsetki – jeśli czas trwania umowy kredytowej jest krótki, bank zarabia mniej. Wielu ludzi, analizując i zestawiając poszczególne oferty banków, bierze pod uwagę wyłącznie wysokość oprocentowania, bagatelizując tak ważny parametr, jak długość okresu kredytowania. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że jest to błąd, ponieważ działając w ten sposób nie dostrzega się, jaką nadwyżkę będzie należało zapłacić.

Warto ustalić optymalną wysokość rat kredytu – miesięczna rata nie powinna zbytnio nadwerężać domowego budżetu, ale należy zwracać uwagę również na koszty.

 

Odstąpienie od umowy o kredyt

Zaciągnięcie tak poważnego zobowiązania finansowego jak kredyt, wymaga rozwagi. Dobrze jest przeanalizować wszystkie „za” i „przeciw” jeszcze przed złożeniem podpisu na umowie kredytowej. Jeśli jednak ten kluczowy etap mamy już za sobą, powinniśmy wiedzieć, że odstąpienie od umowy kredytowej jest możliwe, a nawet gwarantowane – istnieje ku temu podstawa prawna.

Omawianą kwestię reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715 ze zm.). W myśl tego dokumentu każdy, kto już zaciągnął kredyt w banku, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn. Może zrobić to w ciągu 14 dni od chwili złożenia podpisu na wspomnianym dokumencie. Podany tutaj czas to minimum, które określił pracodawca – bank może wydłużyć ten okres, uwzględniając podobny zapis w umowie kredytowej.

Aby zrezygnować z kredytu, wystarczy złożyć w banku oświadczenie, którego wzór musi znaleźć się w umowie. Należy jednocześnie uregulować odsetki naliczone w czasie korzystania z kredytu.

 

Czym jest harmonogram spłat?

Harmonogram spłat to, najoględniej mówiąc, część umowy kredytowej. Określa się w nim zarówno kwoty, jak i terminy spłacania kolejnych rat kredytu, który zaciągnęliśmy w danym banku. Warto wiedzieć, że integralna część umowy z bankiem, o której tutaj mowa, nie przybiera w dniu podpisania dokumentu ostatecznego kształtu.

Może zmienić się w wyniku dokonania nadpłaty przez kredytobiorcę lub w związku z prolongatą kredytu, o którą klient banku może wnioskować. Dokonanie modyfikacji w harmonogramie spłat wymaga jednak wcześniejszego złożenia wniosku przez kredytobiorcę. Ów wniosek jest następnie rozpatrywany przez bank. Coraz więcej banków udostępnia swoim klientom elektroniczne harmonogramy spłat, dzięki czemu możliwe jest sprawdzenie w każdej chwili wysokości, a także liczby rat kredytu – zarówno tych, które zostały już spłacone, jak i tych, które muszą zostać uiszczone w przyszłości.

W harmonogramie najczęściej wyszczególnia się wysokość odsetek, pobranej prowizji, a także opłat ubezpieczeniowych.

 

Czy można spłacać kredyt drogą elektroniczną?

Dziś, w dobie Internetu, szereg płatności wykonujemy drogą elektroniczną, zza własnego biurka – bez konieczności odwiedzania banku czy placówek pocztowych i trzeba przyznać, że to duża wygoda.

Sposoby spłacania rat kredytu ustala jednak bank, w którym zaciągamy zobowiązanie i nie możemy samowolnie postanowić, że spłacamy kredyt, jak nam się podoba. Instytucjom finansowym zależy jednak na komforcie klientów, dlatego wiele z nich udostępnia możliwość spłacania rat kredytu drogą elektroniczną, ale na konkretnych zasadach. Rachunek, na jaki wykonuje się przelew, wskazany jest w umowie o kredyt, a także na przykład na blankietach umożliwiających dokonywanie wpłat gotówkowych. Płatność, o której tutaj mowa należy jednak odpowiednio tytułować.

Tytuł powinien wynikać z ustaleń uzgodnionych z bankiem – może to być na przykład numer umowy itd.. Dla banku tytuł przelewu ma w podobnym przypadku spore znaczenie, dlatego też warto przestrzegać procedur związanych z uiszczaniem należności drogą elektroniczną.

 

Kredyt – jak długo czeka się na pieniądze?

Osoba, która ubiega się o kredyt w danym banku, najpierw składa wniosek, którego wypełnienie często wiąże się z koniecznością skompletowania szeregu dokumentów.

Kiedy ten etap wreszcie się kończy i wszystkie niezbędne zaświadczenia itd. trafią do instytucji finansowej, wniosek jest rozpatrywany przez bank – czas oczekiwania na decyzję zależy od wielu czynników, m.in. od wewnętrznych procedur banku. Gdy potencjalny kredytobiorca otrzyma już pozytywną decyzję, musi liczyć się z tym, że pieniądze nie trafią na jego konto natychmiast, przynajmniej w przypadku kredytu hipotecznego, gdzie średni czas uruchomienia wynosi jakieś 11 dni – tyle potrzeba na podpisanie aktu notarialnego, a także złożenie do sądu wniosku o zabezpieczenie kredytu hipoteką.

Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli chodzi o kredyty gotówkowe – tutaj nie tylko decyzja zapada szybciej, krócej czekamy również na pieniądze. W niektórych bankach gotówka trafia na nasze konto już w ciągu jednego dnia, jednak trudno wyznaczyć średni czas oczekiwania.

 
 
 
Blogroll
Tags

Resources